Tjenester og fagområder

Afasi

Afasi er språkvansker som oppstår som følge av sykdom eller skade i hjernen. Språkvanske kan gi utfordringer med å bruke og å oppfatte språk samt vansker med å lese og skrive. Det kan være vanskelig å finne og uttale ord og vanskelig å forstå det andre sier. Hjerneslag er den vanligste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Personer med afasi kan ofte ha behov for intensiv og langvarig språkrehabilitering hos logoped. Når en har fått afasi har en rett til språktrening. Dette er hjemlet både i opplæringsloven (§ 4A-2) og i folketrygdloven (§ 5-10).

Hos en logoped vil man få trening i å brukes språket, snakke, lese og skrive. Det er viktig å komme raskt i gang med språktrening hos logoped for å dra nytte av hjernens plastisitet og spontanbedringen i løpet av de første ukene etter at en skade har oppstått.

Kilde: Afasi.no

Dysartri

Dysartri hører til det som blir kalt motoriske taleforstyrrelser og er et samlebegrep for flere typer talevansker. Dysartri er ikke en språkvanske, men en fysisk vanske som går ut over talen. Talevanskene skyldes lammelse, svekkelse eller manglende koordinering av talemusklene. Dette kan føre til en tale preget av svak stemmestyrke, ujevnt tempo i talen, vansker med prosodi og artikulatoriske vansker. I tillegg kan en person med dysartri oppleve redusert muskelkraft og ukoordinerte og ufrivillige bevegelser i taleapparatet.

Årsaker til dysartri kan være hjerneslag, traumatiske hodeskader, hjernesvulst, kreft, Cerebral parese (CP) eller progredierende nevrologiske sykdommer som f.eks. Parkinsons sykdom, Multippel sklerose (MS) og ALS. Ved nevrologisk sykdom eller etter et hjerneslag kan talen bli utydelig og vanskelig å forstå.

Språkvansker

Språkvansker handler om vansker med å forstå språk, uttrykke seg muntlig og å uttale språklydene. Språkvansker deles ofte i

  • Språkvansker i tilknytning til…

Vanskene er en konsekvens av eller assosiert med en diagnose/utviklingsforstyrrelse

  • Utviklingsmessige språkvansker

Uventede språkvansker uten kjente årsaker. 

 

Semantiske vansker: barnets første ord kommer senere enn i typisk utvikling (11 måneder). Barnet har en sakte og mindre stabil utvikling av ordforrådet og svak semantisk kategorikunnskap.

Fonologiske vansker: barnet strever med å etablere og bruke språk- lydsystemet aldersadekvat og med å oppfatte at språklydene skiller ordmening. Fonologiske vansker kan vise seg ved barnet har vansker med å bruke lydene korrekt i spontantalen. Fonologiske vansker er en språkvanske og ikke et lydproduksjonsproblem.

Morfologiske vansker: Barnet kan streve med bøyningsmorfem og verbbøyning ser ut til å være særlig komplisert.

Syntaktiske vansker: barnet setter sammen ord til setninger senere enn i typisk utvikling. Utelatelse av funksjonsord som f.eks. og, men, eller osv. i setninger og ombytting på rekkefølgen av ord, er kjennetegn på syntaktisk vanske.

Grammatiske vansker: barnet har kortere ytringer med enklere struktur enn forventet for alderen. Barn med grammatiske vansker strever i språklig belastede situasjoner hvor det stilles krav til mestring av komplekse syntaktiske strukturer.

Fonetiske og artikulatoriske vansker: ved fonetiske og artikulatoriske vansker har barnet vansker med å produsere språklydene korrekt, men oppfatter forskjell mellom lydene. Fonetiske vansker handler om utfordringer knyttet til motorisk programmering av artikulasjonsbevegelser, mens artikulatoriske vansker handler om utfordringer knyttet til bevegelser i taleorganene.

Stemmevansker

Stemmevansker kan skyldes sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. En skiller gjerne mellom organiske stemmevansker og funksjonelle stemmevansker.

At vanskene er organisk vil si at de skyldes sykdom eller skade i muskulatur eller nervebaner til strupen. Disse skadene kan være medfødte eller ervervede. Ved undersøkelse hos øre-nes-hals lege vil man i slike tilfeller se endringer eller unormale forhold i strupen. Eksempler på organiske stemmevansker kan være svulster og polypper på stemmebåndet, og lammelser av musklene i strupen.

Funksjonelle stemmevansker skyldes som oftest overforbruk av stemmen. Funksjonelle stemmevansker er de vanligste stemmevanskene, og disse vanskene kommer som et resultat av hvordan vi bruker pust og stemme. Stemmehvile vil for mange være nok for å få tilbake stemmen, men i noen tilfeller vil en ha behov for øvelser for å få tilbake stemmen.

Taleflytvansker

Taleflytvansker er et samlebegrep for stamming og løpsk tale. Typiske kjennetegn for stamming er å repetere, forlenge og blokkere (fullstendig stopp av lyd og luft) lyder og småord. Løpsk tale kjennetegnes av hurtig og utydelig tale. Både stamming og løpsk tale innebærer vansker som forstyrrer talens flyt. Begge vanskene kan føre til utfordringer på ulike nivåer i kommunikasjon med andre mennesker.

NIFS (Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale) er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer og/eller har løpsk tale. Les mer om stamming og løpsk tale på deres nettside og Statped sine nettsider.

TalkTools

TalkTools er et verktøy for munnmotorisk trening.