Afasi

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive, lese og med å forstå hva andre sier. 

Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Vansker med å spise og svelge på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg.

Talevansker på grunn av nedsatt muskelfunksjon (dysartri)

Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri vil på ulike måter begrense muligheten til å snakke. 

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til symptomer som stemmetretthet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Presentasjonsteknikk

Formidling av budskap på en trygg og overbevisende måte. Logopeder har god kunnskap i å bruke stemme og pust hensiktsmessig.

Språk- og uttalevansker

Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen.

Taleflytvansker; stamming og løpsk tale

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også opptre i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger.

Løpsk tale er i første rekke en tempo- og uttalevanske, som gjør at talen kan bli vanskelig å forstå. 

Dysleksi

Kjennetegn på dysleksi er store vansker med å lese ord og store vansker med rettskriving. For personer med dysleksi er ferdigheter i lesing og skriving betydelig dårligere enn hva evnenivået tilsier. Dyslektikere bruker lang tid på leseprosessen og dette kan påvirke leseforståelsen. Dysleksi forbindes med en svikt i språkets lydsystem. 

Dyskalkuli

Dyskalkuli er vansker med å bearbeide tall og symboler, også i det praktiske liv. Personer med dyskalkuli kan f.eks forveksle, utelate eller erstatte tall. De kan regne feil og ha vansker med størrelse- og mengdebegrep, rom og retning.

TalkTools

TalkTools er et verktøy for munnmotorisk trening.